Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

96/57/EC

Изисквания за енергийна ефективност на домашни хладилници, замразители и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях. В сила от 05.03.2004 г., приета с ПМС № 193 от 23.08.2002 г., обн. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006 г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008 г., отм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г. Отменена с § 1, т. 1 на Постановление № 61 от 8 април 2010 г. за отменяне на нормативни актове на Министерския съвет - ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.

Пълен текст на директивата/регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с настоящата директива