Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

1007/2011

Наименования на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране и маркиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав

НАРЕДБА за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките, в сила от 10.06.2006 г. Приета с ПМС № 112 от 15.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.43 от 26 Май 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.

Пълен текст на регламента

Вижте всички публикувани стандарти, свързани с директивата/регламента