Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Директиви и Регламенти

Списък на Директивите и Регламентите на ЕО

Search by keywords

Търсене по етап

Search by type

2016/2281

Регламент относно изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни и охладителни продукти


2016/424

Въжени линии


2016/425

Лични предпазни средства


2016/426

Уреди, захранвани с газово гориво


2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз


2017/1369

Регламент за определяне на нормативната рамка за енергийно етикетиране


2017/625

Официален контрол и други официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита


2017/745

Регламент за медицинските изделия


2017/746

Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика


2019/1009

Продукти за наторяване


2019/2019

Регламент за определяне на изисквания за екопроектиране за хладилни уреди


2019/2020

Регламент за определяне на изисквания за екопроектиране на светлинни източници и отделна пусково-регулираща апаратура


2019/904

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда


305/2011

Регламент за строителните продукти


517/2014

Регламент за флуорсъдържащите парникови газове


666/2013

Изисквания за екопроектиране за прахосмукачки


765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти


811/2013

Енергийно етикетиране на отоплителни топлоизточници