Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Директиви и Регламенти

Списък на Директивите и Регламентите на ЕО

Search by keywords

Търсене по етап

Search by type

2014/94/EU

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива


2016/424/EU

Въжени линии


2016/425

Лични предпазни средства


2016/426/EU

Уреди, захранвани с газово гориво


2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз


2017/745

Регламент за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) No 178/2002 и Регламент (ЕО) No 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета


2017/746

Регламент за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията


244/2009

Регламент за прилагане на Директива 2005/32/EC по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита


245/2009

Регламент за прилагане на Директива 2005/32/EC по отношение на луминисцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи


305/2011

Регламент за строителните продукти


765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти


882/2004

Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните


90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия


910/2014

Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


92/42/EEC

Изисквания за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво


93/42/EEC

Медицински изделия


94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки


96/57/EC

Изисквания за енергийна ефективност на домашни хладилници, замразители и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия