Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Директиви и Регламенти

Списък на Директивите и Регламентите на ЕО

Search by keywords

Търсене по етап

Search by type

2011/65/EU

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване


2012/19/EU

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)


2013/29/EU

Пиротехнически изделия


2013/53/EU

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване


2014/28/EU

Взривни вещества за граждански цели


2014/29/EU

Обикновени съдове под налягане


2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост


2014/31/EU

Везни с неавтоматично действие


2014/32/EU

Средства за измерване


2014/33/EU

Асансьори и предпазни устройства за асансьори


2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера


2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението


2014/53/EU

Радиосъоръжения


2014/55/EU

Електронно фактуриране при обществените поръчки


2014/68/EU

Съоръжения под налягане


2014/90/EU

Морско оборудване


2014/94/EU

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива


2015/1095

Изисквания за екопроектиране на професионални хладилни шкафове за съхранение