Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Директиви и Регламенти

Списък на Директивите и Регламентите на ЕО

Search by keywords

Търсене по етап

Search by type

1223/2009

Регламент за козметични продукти


1907/2006

Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали


2000/14/EC

Шумови емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите


2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите


2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците


2001/80/EC

Ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации


2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите


2003/2003

Торове


2004/52/EC

Оперативна съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността


2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа


2006/21/EC

Управление на отпадъците от миннодобивните индустрии


2006/42/EC

Машини


2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа


2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари


2009/125/EC

Изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението


2009/128/EC

Постигане на устойчива употреба на пестициди


2009/48/EC

Безопасност на играчките


2010/30/EU

Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите