Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Авторски права

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Принос при разработване на стандарти

Приносът на представителите и експертите в техническите органи на БИС при разработването на български стандарти и свързаните с тях документи може да бъде включен в даден стандарт само при строго определени условия. Съгласно тези условия всички авторски права по отношение на материали и текстове, за които те са допринесли за целите на даден стандарт, трябва изцяло да бъдат преотстъпени на БИС и/или на международна или европейска организация по стандартизация, които ще бъдат единствено отговорни за предприемането на необходимите действия за защита на интересите по отношение на авторските права. Представителите и експертите в техническите органи на БИС трябва да потвърдят преотстъпването на авторските си права на БИС и/или на международна или европейска организация по стандартизация по начина, който се изисква от тях.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато приносът, направен от представители и експерти в техническите комитети, е включен в стандарт изцяло или частично, допринасящите запазват правото си да използват своя принос за собствени цели.

АВТОРСКИ ПРАВА

Съгласно Закона за националната стандартизация, чл. 52, 53 и 54 (обн. ДВ., бр.88 от 04 ноември 2005 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. ДВ бр.42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. ДВ бр. 7 от 19 януари 2018 г., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., доп., бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Българският институт за стандартизация (БИС) е носител на авторските права върху българските стандарти и българските стандартизационни документи и има изключителното право да ги издава, възпроизвежда, разпространява и продава.

Използването на български стандарти и стандартизационни документи е предмет на приемане от страна на потребителя на условията на БИС относно използването на български стандарти и стандартизационни документи и авторското право върху тях.

Потребителят няма право да копира, възпроизвежда, публикува, прехвърля в друг сървър или да изпраща по поща, предава или разпространява по какъвто и да е друг, непосочен дотук начин, каквато и да е част от български стандарт или български стандартизационен документ без писменото разрешение на БИС.

Ползвателят се задължава да предприеме всички необходими действия, за да се предотврати достъпа на неупълномощени трети страни до стандартите на БИС.

Исканията за получаване на разрешение за възпроизвеждане или използване трябва да бъдат адресирани до:

Български институт за стандартизация

Адрес: ул. "Лъчезар Станчев" № 13,

жк "Изгрев", 1797 София,
факс: +359 2 8174 573;
телефон: +359 2 81 74 561

notify@bds-bg.org

При нарушаване на авторските права на БИС нарушителят носи гражданска и административно-наказателна отговорност съгласно Закона за авторското право и сродните му права, включително парично обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи.

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

В рамките на Бернската конвенция националните членове на CEN/CENELEC гарантират, че правата за използване на техния принос в европейската стандартизация, тези на техните делегати в техническите комитети/подкомитети и експерти в работни групи са преотстъпени на CEN/CENELEC в полза на членовете на CEN/CENELEC. Центърът за управление на CEN/CENELEC е отговорен за това същите условия да се прилагат и към други участници с принос в европейската стандартизация. Националните членове на CEN/CENELEC и Центърът за управление на CEN/CENELEC трябва да създадат процес, който да осигури това задължение.

Въпреки това се приема, че не е изключено първоначалният притежател на авторските права да продължи да използва своя собствен принос за собствени цели, при условие че такова използване не се отразява неблагоприятно на колективната работа.

Правата за използване, преотстъпени на CEN/CENELEC безплатно по целия свят, обхващат всички езици и всички форми на използване, известни в момента, и по-специално и без ограничения: възпроизвеждане и публикуване с всички възможни средства и чрез всички графични системи, като разпечатване, печатане, фотокопия, микрофилми и посредством всички електронни, компютърни и цифрови системи, като карти с памет, CD-ROM, филми, снимки, диапозитиви и разпространение чрез телевизионни канали, кабел, сателит, дискети и сървъри за онлайн документи. Прехвърлянето на правата се регламентира от белгийското законодателство.

CEN/CENELEC поема опазването, защитата и правната отговорност за авторските права за издания на CEN/CENELEC.

CEN/CENELEC предоставя изключително и напълно на своите членове преотстъпените права за използване за целите на публикуване, възпроизвеждане и разпространение чрез всички средства на изданията на CEN/CENELEC в съответствие със съответните споразумения.

СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ ISO

Използването на публикации на ISO и техни национални издания е предмет на приемане от страна на потребителя на условията на ISO, касаещи използването на издания на ISO и авторското право върху тях.

Всички публикации на ISO и техните национални издания са защитени с авторско право. Освен ако не е предписано друго, нито една част от публикация на ISO или нейно национално издание не може да бъде възпроизвеждана или използвана под каквато и да е форма и по никакъв начин, електронен или механичен, включително фотокопия и микрофилми, без писменото съгласие на издателя.

Искане на разрешение за възпроизвеждане или използване на публикация на ISO или нейно национално издание следва да бъде отправено до Българския институт за стандартизация (БИС) или до Централния секретариат на ISO на следния адрес:

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

България
София 1797,
ж.к. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13,
тел.: +359 2 8174 561
факс: +359 2 8174 573
e-mail: notify@bds-bg.org
web: www.bds-bg.org

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ISO)

ISO copyright office
Chemin de Blandonnet 8
CP 401
1214 Vernier, Geneva
Switzerland
Tel. + 41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org

Възпроизвеждането може да бъде предмет на заплащането на комисионна или сключване на споразумение за предоставяне на правото (лиценз) за ползване на публикацията.

Международната организация по стандартизация (ISO), организациите-членове на ISO и всички дистрибутори използват воден знак за защита на авторското право върху публикации на ISO и техни национални издания.

Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Общи условия за теглене на PDF файлове на стандарти

Брошура на ISO и IEC