Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Технически комитети

Техническият комитет е работен орган на БИС, който отговаря за определена област(и) на стандартизация. Техническите комитети по стандартизация се създават и закриват от техническите съвети за стандартизация. Работата по стандартизация се осъществява с активното съдействие на членовете и експертите от техническите комитети за стандартизация към БИС (БИС/ТК). Към момента работят активно 77 технически комитета при БИС (БИС/ТК) в различните сектори на индустрията. Областите на действие на БИС/ТК припокриват около 80 % от техническите комитети на CEN, CENELEC, ISO и IEC.

Пожаро- и взривозащита Активен

Хидравлика и пневматика Активен

Стандартизация в морското стопанство Неактивен

Цимент, вар и гипс Активен

Бетон и разтвори Активен

Битови електрически уреди Активен

Стъкло и керамика Активен

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво Активен

Складови системи и складова техника Разпуснат

Прахова металургия Неактивен

Кожи, кожени и обувни изделия Активен

Приложения на статистическите методи Активен

Надеждност Неактивен

Пътни превозни средства, двигатели с вътрешно горене, трактори и техника за земеделието и горите Активен

Опазване на околната среда Активен

Архивна, библиотечна и информационна дейност Активен

Черна металургия Активен

Целулоза, хартия и картон Разпуснат

Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества Активен

Тежки цветни метали и сплави Активен

Горско стопанство и дърводобив Разпуснат

Техническа документация Неактивен

Трактори и техника за земеделието и горите Неактивен

Безразрушителен (неразрушаващ) контрол Активен

Боеприпаси Разпуснат

Изпитване на метали и метални конструкции Неактивен

Кари Неактивен

Метрология Активен

Допуски и сглобки. Технически измервания Разпуснат

Заваряване на материалите Активен

Кранове, телфери и съоръжения за непрекъснат транспорт на товари Активен

Селскостопански и хранителни продукти Активен

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост Активен

Управление на качеството и оценяване на съответствието Активен

Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база Разпуснат

Механични трансмисии и техните елементи Неактивен

Леки метали и техните сплави Активен

Въртящи се електрически машини Активен

Лаковобояджийски материали, покрития и лепила Активен

Семена и посадъчен материал Разпуснат

Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника Активен

Корозия и защита от корозия Активен

Хладилна и криогенна техника Активен

Текстил и облекло Активен

Хазарт Разпуснат

Земеделие Разпуснат

Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения Активен

Строителни машини Разпуснат

Електрически уредби за ниско напрежение Активен

Лични предпазни средства Активен

Твърди минерални горива Активен

Безопасност на машини и съоръжения Активен

Алармени системи Активен

Осветителна техника и електроинсталационни изделия Активен

Руди и скални материали Активен

Проектиране на строителни конструкции Активен

Информационни и комуникационни технологии Активен

Кабелни изделия Активен

Ергономия Активен

Газова инфраструктура Активен

Изолации и енергийна ефективност на сгради и строителни съоръжения Активен

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти Неактивен

Минерални торове и подобрители на почвата Активен

Електрохимични източници на ток Активен

Естествени скални материали и изделия Разпуснат

Асансьори и специална подемно-транспортна техника Активен

Нефтопродукти и смазочни материали Активен

Пътно дело Активен

Електромедицински апарати Разпуснат

Железопътен транспорт Активен

Ядрена енергия Активен

Електрически апарати за ниско напрежение Активен

Опаковки, целулоза, хартия и картон Активен

Въоръжение Разпуснат

Електромагнитна съвместимост Активен

Каучук Активен

Хлебопроизводство и сладкарство Разпуснат

Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао Разпуснат

Електроенергетика Активен

Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите Активен

Пластмаси Активен

Акустика. Шум и вибрации Активен

Водоснабдяване и канализация Активен

Банково дело, ценни книжа, финансови услуги и електронно фактуриране Активен

Огнеупори Разпуснат

Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия Активен

Медицински изделия Активен

Спорт, съоръжения за спорт и свободно време Активен

Туристически дейности Активен

Хотелиерство и ресторантьорство Разпуснат

Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически услуги Разпуснат

Балнеотуризъм Разпуснат

Услуги за красота Неактивен

Опазване на културното наследство Активен

Услуги, свързани с недвижими имоти Неактивен

Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади Активен

Интелигентни транспортни системи и логистика Активен

Безопасност на детски играчки и други детски артикули Активен

Нанотехнологии Активен

Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища. Минни машини и оборудване Активен

Устойчиво строителство Активен

Сигурност на обществото и гражданите Активен

Стандартизация на околната среда относно електрическо и електронно оборудване и автомобили и дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от тях Активен

Поддържане. Съдове и съоръжения под налягане. Промишлени тръбопроводи Активен

Управление на проекти, програми и портфолио Активен

Временни съоръжения за строителството Активен

Услуги за образование, обучение и преводи Активен

Експертни работни групи Активен

Прахова металургия Активен

Техническа документация Активен

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти Активен

Надеждност Активен

Механични трансмисии и техните елементи Активен

Запалки Активен

Управление на събития Разпуснат

Услуги, предоставяни в защитени жилища за възрастни хора Разпуснат

Изпитване на метали Активен

Управление на иновации Активен

Сигурност на обществото и гражданите Разпуснат

Естетични хирургични услуги Активен

Услуги за красота Активен

Кари Активен

Управление на проекти, програми и портфолиo Разпуснат

Криминалистични изследвания и практики Активен

Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето Разпуснат

Медицински услуги, предоставяни от лекари с допълнителна квалификация по хомеопатия Разпуснат

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК Активен

Услуги в различни сфери. Географска информатика Активен

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи Активен

Геотермални и водни сондажи Активен

Хипербарни камери; Механични продукти. Методология за екодизайн Активен

Методи за анализ на алергени, кинематография, кинематографични произведения, химия (органични съединения), печатна електроника, цифрово съхранение на кинематографични произведения Активен

Пестициди. Реактиви. Съответствие с кръговата икономика и рециклируемост на риболовни съоръжения и оборудване за аквакултури Активен

Безопасност на специални машини Активен

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия Активен

Продукти, свързани с енергопотребление. Аспекти на ефективността на материалите при Екодизайн Активен

Стълби Активен

Химични дезинфектанти и антисептици; Свещи за бита Активен

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини; Високоскоростни транспортни системи Активен

Колела и ролки. Товарни единици за комбиниран транспорт и обезопасяване на товари Активен

Космическо пространство; Наземни съоръжения за поддържане на летателни средства Активен

Електростатика. Електрозаваряване Активен

Стандартизация в морското стопанство Активен

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук Активен

Електронни елементи и електронни устройства Активен

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника Активен

Измерване на промишлени процеси, управление, автоматизация Активен

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти, изработени от метал; Добавъчно производство Активен

Маркировка и идентификация, степени на защита Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Активен

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ Активен

Пробки, прокатно оборудване, пломби Разпуснат

Стандарти в сектор услуги Разпуснат

Индустриално оборудване за разбъркване и смесване Неактивен

Специализиран сервиз на слухови апарати. Биопродукти. Аналитични методи за откриване на перфлуороктан сулфонати (PFOS) Активен

Храни Неактивен

Филтриране в интернет съдържание Разпуснат

Фотокатализа Активен

Строителни конструкции и елементи Активен

Авиационна и космическа техника Активен