Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Членски внос

Размер на членския внос

РЕШЕНИЕ НА ОС № 5/2006 г., допълнено с РЕШЕНИЕ НА ОС № 9/2009, изменено с РЕШЕНИЕ НА ОС № 7/2022 г.

Вид членство/Група:

- КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БИС (БЕЗ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИТЕТИ) –  350 лв.

- ЧЛЕНОВЕ НА БИС СЪС СТАТУТ НА АКТИВНО УЧАСТИЕ С ЕКСПЕРТИ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИТЕТИ

Група 1 - Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци:

  1. Сдружения на работодатели и браншови камари - 300 лв. + к* х 300 лв.
  2. Производители и търговци:

Група 2 - Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет  400 лв. + к* х  300** лв.

Група 3 - Научни организации, институти и висши училища –  400 лв. + к* х  300 лв.

Група 4 - Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране –  370 лв. + к* х  300** лв.

Група 5 - Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи –  250 лв. + к* х  300** лв.

- ЧЛЕНОВЕ НА БИС СЪС СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ

Група 1 - Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци:**

  1. Сдружения на работодатели и браншови камари - 300 лв. + к* х  300** лв.
  2. Производители и търговци:

Група 2 - Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет -  350 лв. + к* х  300 лв.

Група 3 - Научни организации, институти и висши училища -  350 лв. + к* х  300 лв.

Група 4 - Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране -  320 лв. + к* х  300 лв.

Група 5 - Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи - 200 лв. + к* х  300 лв.

Легенда:

*к – брой на техническите комитети

** – Сумата от 300 (триста) лева, предвидена като вноска за техническите комитети за стандартизация, се редуцира в зависимост от броя на техническите комитети, в които се участва активно, както следва:

При к = 1÷5 – 300 лв.

При к = 6÷10 – 200лв.

При к = 11÷20 – 150 лв.

При к ≥ 21 – 100 лв.

Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.

Новоприетите членове заплащат членски внос в размер, изчислен пропорционално на месеците, за които са реални членове.