Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Членски внос

Размерът на членския внос се определя от вида на членството (избрания статут), определен в чл. 10 и групата, към която принадлежи съответният член, съгласно чл. 8 от Устава на БИС.
Членският внос се състои от две части: основна част за дейността по стандартизация и допълнителна част за участие в работата на техническите комитети за стандартизация.

РЕШЕНИЕ НА ОС № 5/2006 г., допълнено с РЕШЕНИЕ НА ОС № 9/2009 за размера на членския внос:

Вид членство/Група:

- КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БИС (БЕЗ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИТЕТИ) - 300 лв.

- ЧЛЕНОВЕ НА БИС СЪС СТАТУТ НА АКТИВНО УЧАСТИЕ С ЕКСПЕРТИ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИТЕТИ

Група 1 - Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци:

  1. Сдружения на работодатели и браншови камари - 300 лв. + к* х 200 лв.

  2. Производители и търговци:

Група 2 - Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет 200 лв. + к* х 200** лв.

Група 3 - Научни организации, институти и висши училища - 200 лв. + к* х 100 лв.

Група 4 - Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране - 300 лв. + к* х 200** лв.

Група 5 - Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи - 200 лв. + к* х 200** лв.

- ЧЛЕНОВЕ НА БИС СЪС СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ

Група 1 - Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци:**

1.Сдружения на работодатели и браншови камари - 300 лв. + к* х 200** лв.

2.Производители и търговци:

Група 2 - Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет - 200 лв. + к* х 100 лв.

Група 3 - Научни организации, институти и висши училища - 200 лв. + к* х 100 лв.

Група 4 - Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране - 300 лв. + к* х 100 лв.

Група 5 - Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи - 200 лв. + к* х 100 лв.

Легенда:

– брой на техническите комитети

** - Сумата от 200 (двеста) лева, предвидена като вноска за техническите комитети за стандартизация, се редуцира в зависимост от броя на техническите комитети, в които се участва активно, както следва:

При к= 1÷5 – 200 лв.

При к= 6÷10 – 150 лв.

При к≥ 11 – 100 лв.

Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.

Размерът на членския внос се завишава с 10%, когато е внесен през второто тримесечие на текущата година и с 20%, когато е внесен през второто полугодие на текущата година.

Новоприетите членове заплащат членски внос в размер, изчислен пропорционално на месеците, за които са реални членове.

Министерствата, агенциите, комисиите и другите администрации на органите на изпълнителната власт, както и други членове на БИС, с които има сключени договори за финансиране на разработване и въвеждане на стандарти, не заплащат сумите, които са предвидени като вноски за техническите комитети за стандартизация за текущата година.