Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

BRIDGIT 2: Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност

BRIDGIT 2: Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност

Целта на BRIDGIT 2 (Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общности) е да се преодолеят бариерите между света на стандартизацията, от една страна, и eвропейската научноизследователска и иновационна общност, от друга. Стандартизацията следва да стане неразделна част от жизнения цикъл на научните изследвания и иновациите и така да насърчи интеграцията на научноизследователската и иновационна общност в стандартизацията. Чрез проекта ще се повиши информираността на изследователите и иноваторите относно възможностите за използване на стандартизацията като инструмент за внедряване на пазара или за трансфер на резултати от програми за научни изследвания (като "Horizon 2020" или предстоящата "Horizon Europe"). За да се постигне това, чрез националните органи по стандартизация и Центъра за управление на CEN-CENELEC (ССМС) трябва да се подобри познанието на тези общности за стандартизацията и нейната роля за подпомагане на научните изследвания и иновациите.

Като част от дейностите за постигане на тези цели CEN-CENELEC заедно с ЕU/ЕFTA съфинансират BRIDGIT 2, който се извършва от м. декември 2017 г. до м. декември 2019 г. Проектът се изпълнява от AFNOR (Франция), ASI (Австрия), ASRO (Румъния), БИС (България), DS (Дания), NEN (Холандия), NSAI (Ирландия), UNE (Испания) и UNI (Италия) с ръководител проект DIN (Германия) и с подкрепата на CCMC.

За да се подобри взаимодействието между научните изследвания, иновациите и стандартизацията, в рамките на BRIDGIT 2 са планирани пет дейности:

1. Увеличаване на капацитета на членовете на CEN и CENELEC

Ще се увеличи ангажираността на членовете на CEN и CENELEC чрез подобряване на способностите им за взаимодействие с научноизследователската и иновационната общност (особено чрез участие в дейностите на "Horizon 2020"), както и увереността им да правят това с помощта на т. нар. програми за наставничество и уеб семинари.

2. Ангажиране на научноизследователската и иновационна общност

Ще бъде направено оценяване на националните научноизследователски и иновационни общности с цел сближаване на националните органи за стандартизация, изследователите и иноваторите. За постигане на тази цел ще бъде предложена по-голяма подкрепа и засилена комуникация между националните органи за стандартизация и местната научноизследователска и иновационна общност.

3. Роля на стандартизацията в рамковите програми

Ще бъде направено оценяване на ролята на стандартизацията в европейските научни изследвания и нейната позиция като инструмент за методично внедряване на пазара на иновационни технологии. Тези резултати ще бъдат използвани за изготвяне на насоки за предстоящата рамкова програма Horizon Europe.

4. Набор от инструменти за научноизследователската и иновационна общност

За да се отговори на изразените потребности на научноизследователските и иновационни общности, ще бъдат разработени няколко гъвкави дигитални инструмента, които да предоставят цялата приложима информация за стандартизацията.

5. Разпространение и популяризиране

За да се увеличи максимално въздействието и видимостта на резултатите от проекта и разработените инструменти, информираността за стандартизацията сред научноизследователската и иновационна общност ще бъде повишена чрез няколко национални събития и голяма европейска конференция. За информиране на заинтересованите от проекта и неговия напредък страни ще бъдат използвани и други комуникационни канали.

Проектът с номер на договора: SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-09 е съфинансиран от Европейската комисия и ЕFTA.

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара”

Отбележете тази дата

Датата за Европейската конференция по проект BRIDGIT 2 е определена - 13 ноември 2019 г.