Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Българско участие в пленарно заседание на CLC/TC 17B

**Българско участие в пленарно заседание на CLC/TC 17B**
На 4 декември 2012 г. в Брюксел се проведе пленарно заседание на **CLC/TC 17B** "Low-voltage switchgear and controlgear" (Апарати за управление и комутация за ниско напрежение).
На годишната среща участваха 16 експерти от 8 държави, включително двама експерти от България - председателят и секретарят на БИС/ТК 72 ”Електрически апарати за ниско напрежение”.
Участието на българската делегация се финансира по **проект "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България".**
На заседанието беше отчетено изпълнението на задачите през 2012 г. Беше изразено общо мнение, че стандартите на CLC/TC 17B трябва да бъдат ориентирани към световните пазари, поради което стандартите за продукти в този технически комитет не би трябвало да имат общи промени спрямо съответните стандарти на IEC.
Представен беше доклад за работата на съвместната работна група CLC/IEC JWG за енергийна ефективност, като беше изтъкнато, че продуктите (апаратите за комутации и управление за ниско напрежение), които се стандартизират в CLC/TC 17B, не се използват самостоятелно, а винаги са в състава на комплектни комутационни устройства, на електрообзавеждания на машини или на фиксирани инсталации на разпределителни електрозахранващи системи. Тези продукти са от особено важно значение за интелигентните мрежи, следователно заинтересованите страни трябва да участват и в дейностите по стандартизация на смарт мрежите, за да се включат всички изисквания относно апаратите за комутации и управление.
Във връзка с преразглеждането на списъците от хармонизирани стандарти, осигуряващи презумпция за съответствие с директивите, на срещата бяха разгледани и подробно обсъдени списъците от хармонизирани стандарти, попадащи под Директива за ниско напрежение 2006/95/EC (LVD), Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC (EMC) и Директива за машини 2006/42/EC (MD).
Беше представен доклад за работата на CAPIEL (Европейски координационен комитет на производителите на електрически комутационни апарати), PG 1 "Екодизайн". Докладваха се новите теми по Директивата за екодизайн. Тук са представени основно пускателите на електродвигателите. Беше обърнато внимание на важността на режима “standby” (готовност), при който двигателят е без електрозахранване, но е готов за работа.
Беше взето решение да се възобнови дейността на РG 2, тъй като въпреки позицията на членовете, че нашите продукти не попадат юридически в приложното поле на Директива 2011/65/ЕС RoHS (отнасяща се за ограничаване на опасните вещества) и Директива 2012/19/ЕC WEEE (отнасяща се за управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване), ще бъде направено всичко възможно директивите да се прилагат и РG 2 ще предостави необходимите материали в подкрепа на тази позиция.
Секретарят на CLC/TC 17B уведоми присъстващите, че ръководството на CENELEC изисква всички технически комитети да представят бизнес планове, а окончателно подготвен бизнес план ще бъде представен на Техническия съвет на CENELEC до края на март 2013 г.
Беше обсъдена предстоящата работна програма, като по някои теми бяха определени консултации с конкретни експерти или работа в съвместни работни групи.
![](/images/upload/Novini/images/CLC_TC_17B_2012_1.jpg)
**Г-н Eric Bettega, Франция, секретар на CLC/TC 17B и г-жа Мария Мазгарева, секретар на огледалния БИС/ТК 72**
**![](/images/upload/Novini/images/CLC_TC_17B_2012_2.jpg)**
**Г-н Eric Bettega, Франция, секретар на CLC/TC 17B и проф. д.т.н. инж. Иван Ячев, ТУ- София, председател на огледалния БИС/ТК 72**