Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Дейности

Проучване нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС

Пълна картина за нуждите на предприятията и бизнеса в България по отношение на дейността по стандартизация и услугите, предоставяни от БИС, ще ни даде представително социологическо проучване. То ще установи:

Тази дейност ще помогне да се идентифицират нуждите на предприятията, свързани с липсата на информация или затруднен достъп до нея, както и недостатъчно разбиране за ползата от стандартите. Проектът стартира със социологическо проучване, тъй като анализът на данните ще бъде компас за БИС къде да насочи своите усилия, за да информира и насърчи прилагането на европейските стандарти, за да бъдат българските предприятия конкурентоспособни в Общия европейски пазар.

Подготовка, организиране и провеждане на широкомащабна информационна кампания в цялата страна, насочена към повишаване информираността на предприятията и представителите на бизнеса по отношение дейността на БИС и органите на Националната инфраструктура по качество

Широкомащабна информационна кампания предвижда провеждането на различни мероприятия в цялата страна в продължение на три години. Ще се организират семинари и кръгли маси, които обхващат теми по стандартизация и свързани с нея дейности (техническо законодателство, сертификация, акредитация, метрология и др.) Мероприятията ще се проведат съвместно от експерти на БИС и организациите от Националната инфраструктура по качеството (НИК).

Информационната кампания ще има обща и специализирана част. Общата ще е насочена към българския бизнес и ще осигури основната информация за стандартизацията и дейностите на НИК и тяхната роля за повишаване ефективността и конкурентоспособността на предприятията. Бизнесът ще се запознае с правилата и процедурите за работа по стандартизация и механизма за оказване на влияние върху съдържанието на стандартите с цел представяне на неговите интереси.

Специализираната част ще обхваща специфични аспекти на стандартизацията и свързаните с нея дейности. Ще бъдат идентифицирани интересни теми за предприятията, членовете на БИС и представителите на българския бизнес.

БИС ще проведе обучения, предназначени за експерти и представители на предприятията с цел включването им в работата на националните, европейските и международните организации по стандартизация.

Подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали

Информационни и рекламни материали ще популяризират огромното значение на стандартите за успешен бизнес в Общия европейски пазар.

Обща брошура ще покаже, че прилагането на стандартите е важен фактор за развитието на предприятията – за качеството на продуктите и управлението, за усъвършенстване на технологичните и производствени процеси, за използване на най-новите достижения на науката. Материалът ще предостави и фокусирана информация за дейността на БИС и услугите, които предоставя.

Ще бъдат изработени специализирани брошури, отнасящи се до определени сектори, идентифицирани на базата на направения обширен анализ, приоритети и активност в съответните икономически сфери.

Подготовка и провеждане на кампания за популяризиране ролята и дейността на БИС, представяне на услугите на БИС и популяризиране ролята на стандартите

Медиите - национални и регионални, електронни и печатни, специализирани и информационни, ще популяризират дейността на БИС и ползата на стандартите сред цялата общественост.

Рекламната кампания цели да покаже, че БИС е единствената институция, към която българските предприятия могат да се обръщат за информация и съдействие в процеса на прилагане на стандартите.

Целта е медийните кампании не само да популяризират дейността и услугите на института, но и да покажат важността на стандартите за всички - по отношение на безопасността на продуктите, опазването на околната среда и защита на потребителите.

Предоставяне на нови услуги за бизнеса чрез организиране на Бизнес информационен център на БИС

Подобряването на качеството и количеството на услугите е основен приоритет за БИС. Ще създадем модерен Бизнес информационен център за бързо и качествено предоставяне на услуги за бизнеса, предоставяне на информация, библиотека, читалня и продажби.

Ще създадем собствена печатна база, което е практика във всички европейски институции по стандартизация. БИС ще има възможност да предлага допълнително и печатни материали като сборници от хармонизирани европейски стандарти в превод на български език, ръководства за прилагане на хармонизираните стандарти по Директиви на ЕС, сборници от стандарти по тематични области и други полезни за бизнеса издания.

Новата техника и съвременно оборудваният Бизнес информационен център на БИСще допринесат за решаване на редица проблеми, които съществуват в момента. Целта е да се създаде пълна текстова база данни и пълен фонд от стандарти в електронен формат, който да бъде на разположение на бизнес операторите. Към настоящия момент целият фонд от стандарти до 2000 г. е наличен единствено на хартиен носител, което затруднява и забавя изключително ползването и продажбата на тези стандарти.

Системата ще дава възможност за защитен достъп до документите на БИС от различни работни места в предприятията, бизнес организации, браншови асоциации и др. Документите ще бъдат стандартизирани в единен формат и това ще дава възможност за бързата ориентация на потребителите в базата данни.

Потребители ще могат да търсят документите по-голямо многообразие от критерии, както и да правят различни справки за използването на тези документи, например по браншове, нормативни актове, сектори на индустрията, актуалност и други. Те ще могат да проследяват връзките между отделни документи и позовавания, което сега е проблем.

Проучване на ефекта от изпълнението на дейностите

БИС ще проведе финално за проекта социологическо проучване, което ще отчете моментното състояние на предприятията и бизнеса в България по отношение на информираността и другите, свързани с проекта дейности. Изключително важно е след приключване на информационните и медийни кампании, обученията и специализираните форуми, да се направи отново социологическо проучване за ефекта от тази широкомащабна дейност, която е и уникална по рода си в рамките на цялостната дейност по стандартизация и Националната инфраструктура по качеството. Резултатите ще отчетат не само напредъка, но и ще очертаят нови нужди и потребности на предприятията и бизнеса в България.

Разработване на Стратегически план и мерки за развитието на БИС за периода до 2017 година

Проектът ще позволи на БИС да разработи Стратегически план за усъвършенстване на дейността си и развитие на стандартизационната система в България. Ще бъде направен анализ за състоянието на стандартизационната система в България, който ще даде възможност да се направи пълен преглед на процесите и дейността по стандартизация в България, ще се очертаят проблемните области и потребности. На базата на анализа ще се очертаят мерки за оптимизиране на дейността на БИС и цялостната стандартизационна система в България. Ще се направят допълнителни проучвания и анализи, които ще се използват като база за разработване на цялостна политика в тази сфера. Изготвянето на маркетингова стратегия като част от общото стратегическо планиране и усъвършенстване на бизнес модела на БИС ще подпомогне привличането на нови участници в дейността по стандартизация.

На базата на проучването на пазара на стандарти, документи и информационни материали, свързани с дейността по стандартизация ще се очертае рамката за развитие на дългосрочна целенасочена маркетинг политика на БИС.

Разширяване и развитие на интегрирана база данни на БИС

Услугата по тази дейност ще бъде предоставена от сродна организация по стандартизация от страна – член на ЕС (ЕС15) с голям опит и добре развита информационна система. Това е наложително, заради спецификата на информацията и връзките с информационните масиви на европейските и международни организации по стандартизация.

Дейността е развитие на интегрирана база данни и инкорпорирането й в съществуващите бази данни на БИС, като тя ще съдържа допълнително разширена и осъвременена информация и ще осъществява взаимовръзки, отнасящи се до:

Интегрираната база данни ще бъде структурирана по такъв начин, че да може да бъде достъпна (с контролиран достъп или свободно) за членовете на техническите комитети, както и за всички предприятия и бизнеса в България и да дава възможност за ефикасното им участие в процеса на европейската и международна стандартизация чрез участие при обсъждане на проектите на стандарти и формиране на националното становище.

Базата данни ще съдържа информация и за европейски и международни сертификационни схеми, която е важна за представителите на индустрията, органите по оценяване на съответствието, българските национални власти и изследователските институти, които работят в подкрепа на бизнеса и разработването и внедряването на иновациите в индустрията.

Усъвършенстване предоставянето на услуги за бизнеса с високо качество чрез комуникационно обезпечаване на БИС

Комуникационната и IT осигуреност е от изключително значение за БИС. Дейността по разработването, съгласуването и въвеждането и разпространението на стандартите, както и предоставянето на информационните услуги е свързано с непрекъснат обмен на информация и документи на национално ниво. Работата на БИС в международните и европейските организации по стандартизация също е свързана с обработка и обмен на огромен поток от информация и данни, което е немислимо без надеждна IT техника, информационни връзки и бърз интернет.

Тази необходимост ще се задълбочава и във връзка с непрекъснато усъвършенстваната стандартизационна система на европейско и международно ниво, изискваща повишаване ефикасността на информационната система чрез прилагане на най-модерните информационни и телекомуникационни технологии, с които комуникационната и IT система на БИС трябва да бъде съвместима.

Провеждане на серия от специализирани обучения на служители и експерти от БИС

Целта е предоставяне на повече и по-качествени услуги за бизнеса в България чрез повишаване на административния капацитет на БИС и квалификацията на експерти и служители.Това включва редица високопрофесионални специализирани обучения, обмен на опит и насърчаване активността в предоставянето на нови услуги за бизнеса. За тази цел е необходимо БИС да получи качествена експертиза от сродна организация по стандартизация от страна член на ЕС (ЕС15) с добре развита стандартизационна система.

Целта е да се разширят познанията на екипа на БИС и експертите по отношение на новите съвременни информационни и комуникационни средства и системи, с които БИС ще разполага в резултат на изпълнението на проекта. Експерти от БИС ще бъдат обучени за изпълнение на дейностите, свързани с оценяване на съответствието на национално и международно ниво и оценяването на сертификационни схеми, за PR реклама и маркетинг в областта на стандартизацията. Служителите от Бизнес информационния център на БИС ще са обучени да оперират с новото високотехнологично оборудване и ще обслужват качествено всички клиенти на място и дистанционно. Експертите от БИС ще са на обучение и обмяна на опит във водещи европейски национални организации по стандартизация.

Разширяване на предлаганите от БИС услуги за българския бизнес чрез създаване на Център за срещи, конференции и обучения

Центърът за срещи, конференции и обучение ще осигури подходящи условия за работа на широк кръг от експерти и представители на бизнеса, членуващи в техническите комитети, които вземат участие при разработването на стандартите (национални, европейски или международни). В него ще се провеждат срещи на техническите комитети на национално ниво, както и за повишаване на активността при домакинство на срещи на технически комитети и на други форуми на европейски и международни организации по стандартизация. Центърът за срещи, конференции и обучения ще бъде разположен в сградата на БИС. Това ще е място за провеждане на обучения и семинари за експерти от предприятията, членове и служители на БИС, представители на бизнеса, както и за провеждане на конференции и кръгли маси.

Въвеждане на система за управление на качеството в БИС в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008

Въвеждането на система за управление на качеството (СУК) в БИС ще допринесе за по-добрата организация на работа и ще повиши качеството на предлаганите услуги.

Системата за стандартизация на национално ниво в България е регламентирана нормативно от Закона за национална стандартизация. На работно ниво действат правила за работа по стандартизация, осигуряващи правилното функциониране на системата, която е част от европейската и международната стандартизационна система. В тях са определени етапите за разработване, одобряване и разпространяване на стандартите, взаимовръзките между работните органи и отговорностите при вземане на решения. За изпълнение на конкретните функции действат процедури и ръководства, които подпомагат практическото прилагане на правилата при оперативната работа. Всички тези документи са разработени във връзка с промяната на статута на БИС и пълноправното членство на института в CEN и CENELEC. Те представляват една добра основа за документирана система за управление на качеството, която да бъде изградена с помощта на консултантска организация.

Подпомагане участието на представители на бизнеса в процеса на разработване на европейски и международни стандарти и интегриране на БИС в европейските и международни организации за стандартизация

БИС ще бъде домакин за първи път на най-големия европейски форум за стандартизация - Общата годишна среща на CEN/CENELEC през 2012 година.

Възможността на българския бизнес да се срещне с представителите на всички национални организации за стандартизация в Европа е уникална. В рамките на Общата годишна среща на CEN и CENELEC – еднодневен форум за най-малко 200 представители на националните членове на европейските организации за стандартизация ще се организират дискусионни форуми, работни срещи и изложения за българските фирми. Изложението ще даде уникална възможност за успешни фирми и активни участници в дейността по стандартизация в България да представят своята дейност, а също и да споделят своя опит от прилагането на стандартите.

БИС ще организира провеждането на промоционални и информационни прояви за бизнеса в рамките на годишната среща на CEN и CENELEC. В тази най-важна инициатива за дейността по стандартизация в Европа участват и представители на Европейската комисия и Европейския парламент.

Участието на българския бизнес в тази изключително авторитетна проява има голяма добавена стойност за повишаване конкурентоспособността на българската икономика.

В рамките на тази дейност ще се организира участието на експерти от БИС в заседания, работни срещи, работни групи и други мероприятия на Техническите комитети и работните органи на CEN/CENELEC и ISO/IEC в избрани активно развиващи се и приоритетни за икономическото развитие на страната сектори. Чрез участието си в работните групи по създаване на стандартите и работните съвещания на органите на CEN/CENELEC и ISO/IEC българските експерти и делегати ще имат възможността да представят и защищават интересите на българския бизнес и на страната ни.

Осигуряване на съответствие на българските продукти и услуги с международните стандарти за качество чрез интегрирането на БИС в европейски и международни системи за оценяване на съответствието

Тази дейност е в подкрепа на предприятията за постигането на изискванията за съответствие на българските продукти и услуги с европейските и международни стандарти за качество:

Консултациите по тези дейности ще бъдат предоставени от сродна чуждестранна организация за стандартизация - член на европейските организации за стандартизация.

Усъвършенстваната система и разработените схеми ще подпомогнат българските производители и бизнес оператори да осигурят съответствие на своите продукти и услуги с европейските и международни стандарти, което е от изключително значение за повишаване на тяхната конкурентоспособност и надеждното им представяне на европейските и международни пазари.

Споделеният опит и консултации по тази дейност ще подпомогнат БИС в изпълнение на условията за включване в схемите за сертификация на европейско и международно ниво.

Присъединяването на БИС към съществуващи схеми за сертификация и активизиране на дейностите, свързани с доброволно оценяване на съответствието на продукти, услуги или системи са от голямо значение за потребителите, за да могат да вземат по-добри решения относно продуктите, намиращи се на пазара. Чрез доказване на съответствието, доставчиците могат по-ефективно да постигнат пазарно приемане и доверие от клиентите.

Тъй като схемите за сертификация се поддържат от международните и европейските организации за стандартизация към схемите могат да се присъединяват само националните органи по стандартизация, които са членове на тези организации, какъвто е БИС.

С развитието на ефективно функционираща система за оценяване на съответствието в съответствие с общопризнатите на европейско и международно ниво сертификационни схеми, БИС ще осигури условия за удовлетворяване изискванията на пазара и бизнеса и ще спомогне за признаването на качеството на продуктите и доброто представяне на българските производители на пазара и премахване на техническите пречки в търговията.