Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Ориентирана към бъдещето железопътна система за Европа: CEN, CENELEC И SHIFT2RAIL подписаха споразумение за партньорство

Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейският комитет за стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC) и Eвропейската организация Shift2Rail (S2R) подписаха Меморандум за разбирателство, който ще изведе на преден план работата по стандартизация в железопътния сектор в Европа.

Меморандумът цели да официализира вече съществуващото тясно сътрудничество между CEN и CENELEC, две от официално признатите европейски организации за стандартизация, и Shift2Rail - организация, създадена през 2014 г. на основата на публично-частното партньорство между индустрията и Европейската комисия, в която участват основно железопътни производители и оператори. Чрез това споразумение участващите организации се ангажират да подпомагат внедряването на иновации в железопътния сектор и да допринасят за запазването на ЕС като световен лидер.

Значимостта на темата за Европа не може да бъде подценявана: на континента в железопътния сектор пряко работят над един милион души и косвено около 1,3 милиона служители (по изграждане на инфраструктура, подизпълнение, поддръжка и др.) Що се отнася до производството, над 45% от световния пазар на продукти за железопътния транспорт е в ръцете на европейските производители. Следователно, от решаващо значение е да се поддържа конкурентоспособността на сектора. Освен това железопътният сектор е в основата на европейските амбиции за преход към напълно зелена икономика. За да се повиши осведомеността за значението му, 2021 г. е обявена от Европейския съюз за Европейска година на железопътния транспорт.

През последните години CEN и CENELEC работят усилено по стандартизация за железопътния сектор - основен аспект за осигуряване на въвеждането и оперативната съвместимост на новите технологии в целия ЕС. Чрез Меморандума за разбирателство CEN, CENELEC и Shift2Rail се ангажират да задълбочат съществуващото конструктивно сътрудничество помежду си, като работят заедно за идентифициране на области, в които европейската стандартизация може допълнително да допринесе за иновациите в железопътния сектор. Примери за такива области са:

• Сътрудничество при издаване на билети за мултимодален/комбиниран транспорт и информация за пътниците, за да се гарантира, че железопътният транспорт допринася за безпроблемното пътуване на пътниците; • Повишаване на конкурентоспособността на железопътния товарен превоз, отговаряне на текущите потребности на клиентите и осигуряване на прилагането на предимствата на цифровизацията; • Допринасяне за разработването на нови концепции като сертифициране на нови материали с цел намаляване на разходите, свързани с изпитването на място.

Карло Борджини, изпълнителен директор на съвместното предприятие Shift2Rail, коментира: „Целта на това сътрудничество е да се повиши конкурентоспособността на железопътния сектор чрез ускоряване на навлизането на пазара на иновативни решения и повишаване на икономическите ползи благодарение на стандартизацията . Два отлични примера са текущата работа по цифровата автоматична сцепка и бъдещата обща рамка за виртуално изпитване, която ще бъде предоставена като официален принос от Shift2Rail в съответната работна група по стандартизация на CEN.“

Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC, добавя: „Дългогодишното ни сътрудничество със S2R е отличен пример за успех в стандартизацията: чрез участието на съответните заинтересовани страни в процеса на изготвяне на стандарти можем да стимулираме иновативни технологии и да допринасяме за европейските паралелни цифров и зелен преходи - както е отразено в нашата Стратегия 2030. Очакваме по-засиленото ни сътрудничество да допринесе за безопасни, иновативни и ефективни железопътни системи в Европа.“

За повече информация относно стандартизацията в железопътния сектор и за сътрудничеството между CEN, CENELEC и Shift2Rail виж:

Стандартизация в сферата на железопътния транспорт на CEN и CENELEC

Брошура на CEN и CENELEC „Standards@Rail“

Статия от Shift2Rail „Публикуване на четвъртата версия на Непрекъснатия план за развитие на стандартизацията“